Samfunnsansvar og bærekraft

Som eiendomsutvikler er vi med å prege utviklingen av samfunnet vårt.
En eiendoms karakter og form definerer ofte identiteten til gateløpet, nabolaget eller området den er, i tillegg til at den rommer arbeidsplasser eller folks hjem. Det gir oss eiendomsutviklere en mulighet, og et stort ansvar, til å skape omgivelser og bygg hvor folk trives, får tilhørighet, føler seg trygge og blir inspirert. Det gir oss muligheten til å bidra til god samfunnsutvikling. 

I Folksom er vi ekstra engasjert i det lokalsamfunnet vi er en del av. Vi ønsker at våre eiendommer og prosjekter skal bidra til å skape levende og trygge nærmiljøer og nabolag. Vi sier internt at «vi er folk som bryr seg og skaper noe». Det håper vi også merkes i prosjektene våre. Vi er også stolt støttespiller og aktiv pådriver i flere initiativ utenom egne prosjekter.

Les mer om vårt lokale engasjement >

 

Illustrasjonsbilde Tolvsrød Torg

Bærekraftig utvikling

Som samfunn er vi blitt tydelig klar over hvordan vår levemåte tærer på klimaet og at vi må gjøre tiltak som reduserer påvirkningen.

Eiendomsbransjen står for en stor del av klimagassutslippet, men er samtidig også den bransjen som ivaretar og utvikler hjemmene, arbeidsplassene og møteplassene våre. Bransjen har derfor et ekstra ansvar for å bidra til mer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder.

Basert på FNs 17 bærekraftsmål har bransjeorganisasjon Norsk Eiendom sammen med Grønn Byggallianse og ledende eiendomsaktører utviklet veiledere og prinsipper som gjør det enklere for bransjen å bidra til mer bærekraftig eiendomsutvikling.

Folksom er medlem av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Vi har i 2022 signert tilslutning «10 strakstiltak for boligutviklere» i tråd med veilederen «Eiendomssektorens veikart mot 2050», og gjør det vi kan for å tilpasse drift og prosjektutvikling i tråd med anbefalingene.

Bærekraft i vår virksomhet

Folksom har som utvikler av bolig- og stedsutviklingsprosjekter, og vertskap for næringseiendom og møteplasser, en god mulighet til å påvirke bransje og lokalsamfunn til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi erkjenner at vi er en del av byggebransjen som står for en betydelig andel av samfunnets klimagassutslipp. Vi forstår at endring av arbeidsprosesser er vanskelig og vil bety en omfattende omstilling av arbeidsmetodikk for hele verdikjeden innen eiendomsutvikling.

Som utvikler og øverst i verdikjeden i prosjekter, vil vi ta et ansvar for økt bærekraft og miljøhensyn i eget selskap, organisasjon og drift av våre prosjekter og eiendommer.

Vi adopterer anbefalinger fra bransjeforeningene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, og vil jobbe for å drive en sunn og bærekraftig virksomhet i tråd med miljømerket Miljøfyrtårn, samt utvikle prosjekter og enkeltbygg i tråd med BREEAM sertifisering eller tilsvarende.

Vårt første steg i arbeidet med bærekraft har vært å forplikte oss til de ti strakstiltakene for boligutviklere.De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen.

 
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer om bærekraftsmålene >

Stedsuvikling illustrasjon
Norsk Eiendom logo

Norsk Eiendom

Folksom er medlem av Norsk Eiendom, som er en bransjeforening for eiendomsaktører i Norge med ca 250 medlemmer. Deres medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter og forvalter næringseiendom.

Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig steds- og byutvikling.

De prioriterer sin innsats innenfor de tre områdene næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber de for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

Les mer om Norsk Eiendom >

Grønn Byggalianse

Grønn Byggallianse

Folksom er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Les mer om Grønn Byggallianse >

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Folksom er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn >